submit


онлайн — зөвхөн Бразил, португали хэлний сургууль, идэвхтэй дэмжих, зайны сургалт. Онлайн сургалт нь португали хэл — хамгийн боломжийн арга зам авах шаардлагатай хэлний мэдлэг, ур чадвар, ажиллах, суралцах буюу цагаачлал тулд Португал, Бразил болон бусад португали хэлээр ярьдаг улс. Онлайн сургалт нь португали хэл — хамгийн боломжийн арга зам авах шаардлагатай хэлний мэдлэг, ур чадвар, ажиллах, суралцах буюу цагаачлал тулд Португал, Бразил болон бусад португали хэлээр ярьдаг улс

About